Kapat

Uluslararası Hukuk: Teori ve Tarih

 • Ürün Kodu9786258393439
 • Stok DurumuStokta var
 • Kdv dahil
Detay
Türkçesi: Ali Sağlam, Caner Birdal, Cemre Dilara Altun, Ertuğrul Uzun, Furkan Yılmaz, Gülcan Ergün, Hazan Dicle Özer, Melda Ezgi Toydemir, Nurhayat Bekir, Pelin Tuştaş, Serdar Hoş, Yusuf Umur Çil
Yayıma Hazırlayan: Ertuğrul Uzun
Kapak Tasarımı: Mahmut Sever
Sayfa Düzeni: Adem Şenel
1. Baskı, Haziran 2023
800 sayfa / 70 gr. enzo creamy / Ciltsiz / 13,5 x 21,5 cm
ISBN: 978-625-8393-43-9
Yazar : ALEXANDER ORAKHELASHVILI

Birmingham Üniversitesinde (Birleşik Krallık) Reader in Law unvanıyla görev yapıyor.

Yazarın sayfasına gitmek için >>> ALEXANDER ORAKHELASHVILI

 • Gerek ulus­la­ra­ra­sı hukuk ta­ri­hi­nin ge­rek­se ulus­la­ra­ra­sı hukuk te­ori­si­nin müs­ta­kil ça­lış­ma alan­la­rı ola­rak or­ta­ya çı­kı­şı nis­pe­ten ye­ni­dir. Bunun ya­nın­da her iki alan da Av­ru­pa/Batı kay­nak­lı bir tarih ya­zı­mı­na ve kav­ram­sal­laş­tır­ma­sı­na ta­bi­dir. Bu kitap, bir yan­dan pra­tik­te­ki, uy­gu­lan­dı­ğı şek­liy­le ulus­la­ra­ra­sı hu­ku­kun ta­ri­hi­ni diğer yan­dan da fi­lo­zof­la­rın kav­ram­sal­laş­tır­dı­ğı ulus­la­ra­ra­sı hukuk dü­şün­ce­si­ni Av­ru­pa mer­kez­li ol­ma­yan bir pers­pek­tif­le su­nu­yor. Kitap ulus­la­ra­ra­sı hukuk te­ori­si­ni ve ta­ri­hi­ni nis­pe­ten kap­sam­lı bir pers­pek­ti­fe yer­leş­ti­ren ve böy­le­ce ulus­la­ra­ra­sı hukuk, ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­ler, si­ya­si tarih ve hukuk te­ori­si gibi alan­lar­da­ki araş­tır­ma­cı­la­rın ve öğ­ren­ci­le­rin ulus­la­ra­ra­sı hukuk te­ori­si­nin ve ta­ri­hi­nin il­gi­li ko­nu­la­rı­nı be­lir­le­mek ve in­ce­le­mek için ya­rar­lı bir baş­lan­gıç nok­ta­sı ola­rak baş­vu­ra­bi­le­cek­le­ri bir eser or­ta­ya çı­kar­ma ama­cıy­la ha­zır­lan­mış. Te­orik eği­lim­ler ve ta­rih­sel yak­la­şım­lar tü­müy­le tek bir cilt­te ele alı­na­ma­ya­ca­ğın­dan, önemi za­ma­na göre de­ğiş­me­yen ve doğ­ru­dan temel kav­ram­la­ra temas eden teori ve ge­liş­me­le­re; ulus­la­ra­ra­sı hukuk sis­te­mi­nin ka­te­go­ri­le­ri­ne; ve sis­te­min, güç si­ya­se­ti­nin yön­len­dir­di­ği bu­gü­nün dün­ya­sın­da­ki ola­nak­lı­lı­ğı­na odak­la­nıl­mış. Böy­le­ce, ki­ta­bın, oku­run teori ile pra­tik ara­sın­da­ki bağ­lan­tı­yı gör­me­si­ne imkan sağ­la­mak ba­kı­mın­dan eşsiz ma­hi­yet­te ol­du­ğu­nu söy­le­ye­bi­li­riz.

 • Taksit
  Taksit Tutarı
  Toplam Tutar
  1
  350,00 TL
  350,00 TL
  2
  180,25 TL
  360,50 TL
  3
  121,33 TL
  364,00 TL

  Garanti Kredi Kartları

  Taksit
  Taksit Tutarı
  Toplam Tutar
  1
  350,00 TL
  350,00 TL
  2
  182,00 TL
  364,00 TL
  3
  121,33 TL
  364,00 TL

  İşbank Kredi Kartları

  Taksit
  Taksit Tutarı
  Toplam Tutar
  1
  350,00 TL
  350,00 TL
  2
  180,25 TL
  360,50 TL
  3
  120,17 TL
  360,50 TL
  4
  90,13 TL
  360,50 TL
  5
  72,80 TL
  364,00 TL
  6
  61,25 TL
  367,50 TL
  7
  53,00 TL
  371,00 TL
  8
  46,81 TL
  374,50 TL
  9
  41,61 TL
  374,50 TL

  Halkbank Kredi Kartları

  Taksit
  Taksit Tutarı
  Toplam Tutar
  1
  350,00 TL
  350,00 TL
  2
  182,00 TL
  364,00 TL
  3
  121,33 TL
  364,00 TL

  Denizbank Kredi Kartları

  Taksit
  Taksit Tutarı
  Toplam Tutar
  1
  350,00 TL
  350,00 TL
  2
  175,00 TL
  350,00 TL
  3
  116,67 TL
  350,00 TL

  Türkiye Finans Kredi Kartları

  Taksit
  Taksit Tutarı
  Toplam Tutar
  1
  350,00 TL
  350,00 TL
  2
  178,50 TL
  357,00 TL
  3
  119,00 TL
  357,00 TL
  4
  89,25 TL
  357,00 TL
  5
  71,40 TL
  357,00 TL
  6
  59,50 TL
  357,00 TL

  Vakıfbank Kredi Kartı ile Ödeme

  Taksit
  Taksit Tutarı
  Toplam Tutar
  1
  350,00 TL
  350,00 TL
  2
  180,25 TL
  360,50 TL
  3
  122,50 TL
  367,50 TL
  4
  88,38 TL
  353,50 TL
  5
  70,70 TL
  353,50 TL
  6
  58,92 TL
  353,50 TL
  7
  50,50 TL
  353,50 TL
  8
  44,19 TL
  353,50 TL
  9
  39,28 TL
  353,50 TL

  Yapıkredi Kredi Kartları

  Taksit
  Taksit Tutarı
  Toplam Tutar
  1
  350,00 TL
  350,00 TL
  2
  183,75 TL
  367,50 TL
  3
  128,33 TL
  385,00 TL
  4
  91,88 TL
  367,50 TL
  5
  74,20 TL
  371,00 TL
  6
  60,08 TL
  360,50 TL

  Finansbank Kredi Kartları

 •  Bu ürünle ilgili yorum yapabilirsiniz
  Oyla:

PİNHAN YAYINCILIK © 2024 | Bu site RGS Yazılım® E-ticaret Yazılımı ile hazırlanmıştır